Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek informacyjny eB2B 

Klauzula informacyjna (RODO)

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa), ul. Kolejowa 1.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 oraz na adres e-mail: iod@polregio.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeglądania i wzięcia udziału w postępowaniach prowadzonych przez administratora (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dochodzenia i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f)

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, organom, urzędom i innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały pobrane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji i logowania na Platformę zakupową.

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Inc w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA.

​11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z poszczególnymi postępowaniami każdorazowo zawarte są w dokumentacji danego postępowania.