Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: POLREGIO S.A.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

v. 2.0

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie
(01-217), ul. Kolejowa 1; (dalej: „Spółka”), email:
info@polregio.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który pełni funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@polregio.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby: POLREGIO S.A., Warszawa 01-217, ul. Kolejowa 1;

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania postępowania zakupowego (w szczególności oszacowania wartości zamówienia lub doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia) lub pozyskania ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie danych osobowych

Spółka przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres e-mail, nr. telefonu).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

-       podmiotom przetwarzającym je na zlecenie POLREGIO S.A. na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, dostawcom oprogramowania i serwisującym oprogramowanie,

-       podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom administracji, sądom i organom ścigania,

-       podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, w tym biegłym rewidentom, audytorom w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa,

-       a ponadto podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności USA, w ramach programu Data Privacy Framework.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia (tj. została zawarta umowa albo unieważniono postępowanie), którego dotyczy RFI, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ww. okres, przechowywanie danych obejmuje cały czas trwania umowy;

Prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.